XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG

BIẾN CHỨNG THẦN KINH DO TIỂU ĐƯỜNG
Tháng Năm 16, 2017
KẾ HOẠCH NGHỈ MÁT HÈ 2017
Tháng Năm 24, 2017

XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG

Tài liệu:

1. Nguyên tắc ABCD trong CC chấn thương trước viện – Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUUUZzZVFSU2dQUTA

2. Đa chấn thương – Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUckFHOUJHX3ZYMFk

3. Kiểm soát chảy máu do chấn thương – Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUX0xrcVBmS2ZSZVU