Công đoàn TTCC 115 Hà Nội

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI

  • Công đoàn Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội trực thuộc Công đoàn Y tế Hà Nội.
  • Hiện nay có: 11 Tổ công đoàn thuộc các Phòng, Đội, Trạm cấp cứu.
  • Số lượng đoàn viên Công Đoàn: 205 người (theo báo cáo công tác CĐ năm 2015).

I – BCH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2015 – 2020

5. Bs. Hoàng Thị Huyền : Ủy viên
2. Bs. Đặng Thị Phương Nga : Phó chủ tịch 6. Bs. Trần Anh Thắng : Ủy viên
3. Bs. Phạm Giang Nam : CN UBKT 7. CN. Tạ Thị Như Quỳnh : Ủy viên
4. Đd. Nguyễn Hữu Liên : Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

II – CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM

  • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
  • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
  • Phối hợp với Chính quyền tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
  • Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
  • Phát triển đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Call Now Button