Ban Giám Đốc

 

Giám Đốc

Nguyễn Thành

Thạc Sĩ - Bác Sĩ


Phó Giám Đốc

Nguyễn Văn Chánh

Thạc Sĩ - Bác Sĩ


Phó Giám Đốc

Trần Anh Thắng

Bác Sĩ - Chuyên Khoa I