Phòng Tổ chức – Hành chính

Địa chỉ: Phòng 306 và 311 – Tầng 3 – Nhà A.

Điện thoại:  24.3 9332960

Fax:  24.3 9332960

1. Lãnh đạo:

     Trưởng phòng

         Ths. Phạm Thị Thu

      Phó trưởng phòng

        CN. Nguyễn Thị Thu Hà

  2. Tổ chức nhân sự:

Phòng có 11 CBVC-LĐ:

 • Bác sỹ: 01 (Trưởng phòng).
 • Cử nhân QLNL: 01 (Phó trưởng phòng).
 • Kỹ thuật viên: 01.
 • Nhân viên văn thư: 01.
 • Hộ lý: 02.
 • Lái xe: 02.
 • Nhân viên hành chính: 03.

3. Nhiệm vụ chức năng

 • Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về những nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Ban giám đốc và hướng dẫn các phòng chức năng, đội, trạm cấp cứu thực hiện những việc về Tổ chức, hành chính quản trị, kỹ thuật xe máy.
 • Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 • Xây dựng nội quy, quy định, mối quan hệ công tác giữa các phòng, đội, trạm cấp cứu trình Giám đốc đơn vị phê duyệt, tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh.
 • Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, …, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ,… để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 • Phối hợp với các đội, trạm cấp cứu, các phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 • Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để đề xuất với Giám đốc xem xét.


Tập thể phòng Tổ chức –Hành chính

Call Now Button