Phó Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Trần Anh Thắng

Bác Sĩ - Chuyên Khoa I


Phân Công mảng công việc:


  • Giải quyết công việc do Giám Đốc giao
  • Trực tiếp phụ trách
    • Công tác chuyên môn
    • Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
    • Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

Call Now Button