Phó giám đốc 1

                                  

Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Chuyên ngành Y tế công cộng.

Phân công mảng công việc:

  • Giải quyết các công việc do Giám đốc giao;
  • Trực tiếp phụ trách:
    • Công tác thanh tra theo chế độ thủ trưởng;
    • Công tác hành chính, quản trị;
    • Công tác dịch vụ – xã hội hóa y tế.

Điện thoại: 04. 38253908

Email: Nguyenchanh115@Yahoo.com.vn