Phó Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Nguyễn Văn Chánh

Thạc sĩ – Chuyên ngành Y tế công cộng.


Phân công mảng công việc:
  • Giải quyết các công việc do Giám đốc giao;
  • Trực tiếp phụ trách:
    • Công tác thanh tra theo chế độ thủ trưởng;
    • Công tác hành chính, quản trị;
    • Công tác dịch vụ - xã hội hóa y tế.

Thông tin liên hệ

Call Now Button