Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà A

Điện thoại:  24.38262952

1. Lãnh đạo:

     – BSCK I. Đặng Thị Phương Nga: Trưởng phòng;

      – Ths-Bs. Doãn Thị Hương:           Phó trưởng phòng;

      – CN. Tạ Thị Như Quỳnh:               Phó trưởng phòng.

2. Tổ chức nhân sự:

Phòng có 13 CBVC-LĐ:

  • Bác sỹ: 03.
  • Cử nhân điều dưỡng: 01.
  • Cử nhân QLBV: 01,
  • Điều dưỡng trung học: 02;
  • Dược sỹ CK I: 01,
  • Dược sỹ đại học: 01,
  • Dược sỹ cao đẳng: 01.
  • Dược sỹ trung học: 03.

3. Nhiệm vụ chức năng

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc Trung tâm, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, đôn đốc thực hiện các qui chế chuyên môn, giúp Giám Đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn đơn vị (Nghiệp vụ y, dược, công tác điều dưỡng, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác điều hành cấp cứu và những công việc đột xuất khác).

o Hướng dẫn các Phòng, Đội, Trạm lập kế hoạch thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị.

o Đôn đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện qui chế chuyên môn.

o Xây dựng kế hoạch, phát triển chuyên môn kĩ thuật.

o Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

o Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

o Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định

o Tổ chức công tác trực chuyên môn toàn đơn vị.

o Giúp Giám Đốc chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác./.

Tập thể phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Call Now Button