Phòng Tài chính – Kế toán

Địa chỉ: Phòng 307 và 310 – Tầng 3 – Nhà A.

Điện thoại:  24.3 8253140

1. Lãnh đạo    

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

CN. Nguyễn Thị Lương

2. Tổ chức nhân sự

Phòng có 08 CBVC-LĐ:

 • Cử nhân Tài chính kế toán: 02 (Trong đó: 01 Cử nhân là Trưởng phòng).
 • Kế toán trung học: 06

3. Nhiệm vụ chức năng

 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về những nhiệm cụ được giao: Tham mưu cho Ban giám đốc và hướng dẫn các phòng chức năng, các đội, trạm cấp cứu thực hiện việc quản lý, thu chi tài chính đảm bảo đúng quy định.
 • Căn cứ vào nhiệm vụ chung của đơn vị, lập kế hoạch dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
 • Phối hợp với tổ chức cán bộ thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với CBVC-LĐ.
 • Dự toán thu chi hàng năm, quý, tháng theo kế hoạch kinh phí, đảm bảo mọi mặt hoạt động của đơn vị.
 • Đôn đốc, theo dõi, quản lý thu, chi nguồn viện phí. Có biện pháp cụ thể nhằm giảm thất thu viện phí. 

   

   

   

   

  Tập thể phòng Tài chính – Kế toán

Call Now Button