Nghiên cứu khoa học

Tháng Tư 21, 2017

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN CẤP CỨU TRƯỚC BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI

Để tạo cơ sở cho việc phát triển hệ thống mạng lưới cấp cứu và vận chuyển cấp cứu Thủ đô, đồng thời giúp cho việc […]
Tháng Tư 21, 2017

NGỪNG TUẦN HOÀN NGOẠI VIỆN TẠI HÀ NỘI Nghiên cứu mô tả theo mẫu Utstein

     Để có cơ sở đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các kíp cấp 115, góp phần làm tăng tỷ […]