Giám đốc

 

Học hàm học vị: Thạc sỹ – Bác sĩ chuyên ngành Hồ sức cấp cứu

Phân công mảng công việc:

  • Chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo chung mọi hoạt động của đơn vị;
  • Trực tiếp chỉ đạo:
    • Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ;
    • Công tác tổ chức cán bộ;
    • Công tác kế hoạch và Tài chính kế toán.