Giám đốc

Giám Đốc

Nguyễn Thành

Thạc sỹ – Bác sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu


Phân công mảng công việc:
  • Chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo chung mọi hoạt động của đơn vị;
  • Trực tiếp chỉ đạo:
    • Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ;
    • Công tác tổ chức cán bộ;
    • Công tác kế hoạch và Tài chính kế toán.
    Call Now Button