PHÙ PHỔI CẤP

NGỘ ĐỘC CẤP METHANOL
Tháng Năm 7, 2017
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN KHÓ THỞ
Tháng Năm 16, 2017

PHÙ PHỔI CẤP

Là một cấp cứu thường gặp tại bệnh viện và ngoài bệnh viện.

Nội dung Dowload tại đây  https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUbFA5cy1KbExTeU0