Cấp cứu 115 Hà Nội

20/05/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SỐ 74/TB-TTCC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Y tế Hà Nội ( địa chỉ  […]
09/01/2023

THÔNG BÁO SỐ 02/TB-TTCC- Về Việc Hoàn Thiện Hồ Sơ Tuyển Dụng Viên Chức năm 2022

THÔNG BÁO  Về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022   […]
07/01/2023

THÔNG BÁO SỐ 01/TB-HĐTD. Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022  Thực […]
07/12/2022

THÔNG BÁO SÔ 112/TB-HĐTD- Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

THÔNG BÁO  Kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội năm 2022 Thực hiện […]
30/11/2022

KẾ HOẠCH SỐ 109/KH-HĐTD-TTCC.

KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển (vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc  tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022 […]
29/11/2022

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022- SỐ 79/GTT-HĐTD

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 Số 97/GTT-HĐND                                 […]
20/11/2022

QUYẾT ĐỊNH SỐ 319 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2

Quyết Định số 319/QĐ- TTCC Về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển ( vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm […]
19/11/2022

THÔNG BÁO SỐ 107 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO  Danh Sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 Thực hiện Ké hoạch số 83/KH-TTCC ngày 08/09/2022 của Trung tâm Cấp […]
19/11/2022

THÔNG BÁO SỐ 106 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủu điều kiện tham dự vong 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 ( xét tuyển) […]
Call Now Button