THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỐ 84/TB-TTCC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SỐ 64/TB-TTCC
29/06/2022
THÔNG BÁO SỐ 90/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC
10/10/2022

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức vào làm việc

tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày 15/08/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2022,

Thực hiện Kế hoạch số  83 /KH-TTCC ngày 08 /09/2022 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2022 như sau:

  1. VỀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG NĂM 2022
  2. Về chỉ tiêu biên chế:

– Chỉ tiêu biên chế được giao năm 2022: 207 người (viên chức: 158 người, hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP: 49 người)

– Số lượng viên chức còn thiếu tính đến ngày 15/8/2022: 43 người

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm:
  2. a) Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 38 người

– Bác sĩ đa khoa (hạng III):                     06

– Bác sĩ Y học cổ truyền (hạng III):          03

– Y sỹ đa khoa (hạng IV):                        10

– Điều dưỡng (hạng III):                          02

– Điều dưỡng (hạng IV):                          10

– Kỹ sư (hạng III):                                    01

– Kế toán viên:                                         01

– Chuyên viên:                                         02

– Cán sự:                                                  03

Có phụ lục chi tiết kèm theo về số lượng theo chuyên ngành, vị trí tuyển dụng được phê duyệt tại Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày 15/08/2022 của Sở Y tế Hà Nội

( Có văn bản chi tiết đính kèm)

TB số 84- TB tuyển dụng viên chức tại TTCC 115 năm 2022

       

 

 

Call Now Button