THÔNG BÁO SỐ 91/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC

THÔNG BÁO SỐ 90/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC
10/10/2022
KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NĂM 2022
25/10/2022

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC NGÀY 08/09/2022 VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NĂM 2022.

Căn cứ Thông báo số 90/TB-TTCC ngày 11/10/2022 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Kế hoạch Số 83/TB-TTCC ngày 08/9/2022 và kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

( CÓ VĂN BẢN ĐÍNH KÈM TB số 91, Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến TB số 84 ngày 8.9.2022 và kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại TTCC115 Hà nội năm 2022)

Call Now Button