THÔNG BÁO SỐ 90/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỐ 84/TB-TTCC
10/09/2022
THÔNG BÁO SỐ 91/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC
10/10/2022

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 38/KH-TTCC NGÀY 08/09/2022 VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NĂM 2022.

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ – CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh  nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và  Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 về việc điểu chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội;

    ( Có văn bản đính kèm TB số 90, Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến KH số 83 ngày 8.9.2022 và kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại TTCC115 Hà nội năm 2022)

 

Call Now Button