THÔNG BÁO SÔ 112/TB-HĐTD- Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

KẾ HOẠCH SỐ 109/KH-HĐTD-TTCC.
30/11/2022
THÔNG BÁO SỐ 01/TB-HĐTD. Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
07/01/2023

THÔNG BÁO 

Kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại

Trung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội năm 2022

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội Vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày 15/08/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp ngày 08/12/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Cấp cứu 115 HÀ Nội năm 2022 Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức như sau:

Có danh sách tổng hợp vhi tiết kèm theo ( TB số 112 – Kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại TTCC 115 Hà Nội năm 2022)

 

Call Now Button