THÔNG BÁO SỐ 107 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO SỐ 106 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2
19/11/2022
QUYẾT ĐỊNH SỐ 319 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2
20/11/2022

THÔNG BÁO 

Danh Sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2

Thực hiện Ké hoạch số 83/KH-TTCC ngày 08/09/2022 của Trung tâm Cấp cứu 115 hHaf Nội về kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội năm 2022; Thực hiện Thông báo số 90/TB-TTCC ngày 11/10/202 của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan; Căn cứ Báo cáo kết quả xét vòng 1 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuển viên chức vào làm việc tạu Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội ngày 17/11/2022.

Hội đồng tuyển dụng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 

( Có danh sách kèm theo thông báoThông báo 107 Danh sách thi sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 )

Call Now Button