THÔNG BÁO SỐ 106 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO SỐ 104/TB-TTCC, THÔNG BÁO Về việc bán phế liệu, vật tư công cụ dụng cụ đã hỏng, hết khấu hao
01/11/2022
THÔNG BÁO SỐ 107 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2
19/11/2022

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủu điều kiện tham dự vong 2 và

Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 ( xét tuyển) viên chức 

vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ- SYT ngày 15/08/202 của Sở Y tế Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-TTCC ngày 08/09/2022 của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội; Căn cứ Thông báo số 90/TB-TTCC ngày 11/10/2022 của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội; Căn cứ Báo cáo kết quả xét vòng 1 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuển Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội ngày 17/11/2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức  năm 2022 cụ thể như sau: 

( Có danh sách và phụ lục đính kèm Thông báo 106 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 (xét tuyển) Viên chức vào làm việc tại TTCC 115 Hà Nội năm 2022 )

 

Call Now Button