THÔNG BÁO SỐ 104/TB-TTCC, THÔNG BÁO Về việc bán phế liệu, vật tư công cụ dụng cụ đã hỏng, hết khấu hao

KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NĂM 2022
25/10/2022
THÔNG BÁO SỐ 106 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2
19/11/2022

THÔNG BÁO

Về việc bán phế liệu vật tư, công cụ, dụng cụ đã hỏng, hết khấu hao

Căn cứ Quyết định soo 277/QĐ-TTCC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Căn cứ họp Hội đồng thanh lý tài sản ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thông báo bán phế liệu vật tư, công cụ, dụng cụ đã hỏng, hết khấu hao sử dụng với hình thức bán trọn gói. ( có danh mục kèm theo).

( Có thông báo đính kèm )

THÔNG BÁO BÁN VẬT TƯ HỎNG

 

 

Call Now Button