QUYẾT ĐỊNH SỐ 319 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2

THÔNG BÁO SỐ 107 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2
19/11/2022
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022- SỐ 79/GTT-HĐTD
29/11/2022

Quyết Định số 319/QĐ- TTCC

Về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển ( vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi hoặ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

( Có Danh mục đính kèm QĐ số 319- vv phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng VC vào làm việc tại TTCC 115 )

Call Now Button