KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NĂM 2022

THÔNG BÁO SỐ 91/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC
10/10/2022
THÔNG BÁO SỐ 104/TB-TTCC, THÔNG BÁO Về việc bán phế liệu, vật tư công cụ dụng cụ đã hỏng, hết khấu hao
01/11/2022

KẾ HOẠCH Số 83/KH-TTCC

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội năm 2022

  Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày 15/08/2022 của Sở Y Tế Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y Tế Hà Nội năm 2022, 

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2022

Có văn bản đính kèm (KH số 83- KH tuyển dụng viên chức vào làm việc tại TTCC 115 năm 2022)

 

Call Now Button