KẾ HOẠCH SỐ 109/KH-HĐTD-TTCC.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022- SỐ 79/GTT-HĐTD
29/11/2022
THÔNG BÁO SÔ 112/TB-HĐTD- Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022
07/12/2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển (vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc 

tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày 15/8/2022 của Sở Y tế Hà Nội  về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-TTCC ngày 08/9/2022 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022;

Thực hiện Thông báo số 90/TB-TTCC ngày 11/10/2022 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Kế hoạch số 83/KH-TTCC ngày 08/9/2022 và kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên;

Thực hiện Quyết định số 305/QĐ-TTCC ngày 04/11/2022 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng xây dựng kế hoạch tổ chức xét tuyển (vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022 như sau:

Có văn bản đính kèm ( KH số 109- KH tổ chức xét tuyển (vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại TTCC 115 Hà Nội năm 2022)

Call Now Button