HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022- SỐ 79/GTT-HĐTD

QUYẾT ĐỊNH SỐ 319 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2
20/11/2022
KẾ HOẠCH SỐ 109/KH-HĐTD-TTCC.
30/11/2022

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Số 97/GTT-HĐND

                                             Kính gửi : Các thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2 ( xét tuyển) kỳ tuyển dụng viên                                   chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội 

Thực hiện Thông báo số 106/TB-HĐTD ngày 21/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2( xét tuyển) viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022.

Có File đính kèm ( Số 79- Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 ( xét tuyển))

Call Now Button